Leiebetingelser

 1. Om ikke annet er avtalt skal leien betales fra og med den dag leieobjektet utleveres fra lager og til og med den dag det returneres.

  Leien er beregnet på bruk i ett skift (7,5timer). Timer utover dette fakturers. Miniumsleien beregnes i henhold til aktuell prisliste. Leien faktureres etterskuddsvis hver måned og forfaller til betaling innen 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper det morarente og purregebyr.

  Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato.


 2. Transporten av leieobjektet fra lager til brukerplassen og tilbake til lager besørges og bekostes av leieren.


 3. Leieobjektet skal brukes av leieren og bare til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som den er beregnet for.


 4. Leieobjektet er ved utlevering fra lager i driftsklar stand. Eventuelle feil og mangler skal meldes straks og innen 2 dager etter utlevering. Hvis så ikke har skjedd anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.


 5. Leieren skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet og plikter å følge instruksjoner som er gitt vedrørende drivstoff, smøremidler, m.m.

  Ved tilbakelevering skal leieobjektet være forsvarlig vasket og rengjort og i samme stand som ved utlevering, bortsett fra normal slitasje.

  Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Høyde Teknikk A/S for leietakers regning. Er ikke leieobjektet tilstrekkelig rengjort tilkommer rengjøringsgebyr.


 6. Leieobjektet er forsikret. Egenandelen betales av leietaker. Egenandelen er kr 12.000.
  Ved leie av "spesialutstyr så er egenandel kr 100.000,- i henhold til leiekontrakt.
 7. Leieren er ansvarlig for alle skader og tap herunder person og tingskade samt følgeskader som er påført leieren selv eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leietiden, inkl. eventuelle driftsforstyrrelser. Leietaker er ansvarlig for å ha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som kreves for å bruke leieobjektet.


 8. Hvis leieren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har Høyde Teknikk A/S rett til å heve leiekontrakten umiddelbart og kreve leieobjektet tilbake.


 9. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke-korroderende miljø.

  Bruk av maskiner i forbindelse med sandblåsing eller sprøytemaling er ikke tillatt.


 10. Høyde Teknikk A/S har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.


 11. Leietaker er kjent med bruksanvisningen og er undervist i maskinens bruk.


 12. Leietaker har gjort seg kjent med vilkårene før utstyret tas i bruk.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan slette dem finner du her.